ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КНП “ВИШНІВЕЦЬКА РАЙОННА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ” /27.09.2021/

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КНП “ВИШНІВЕЦЬКА РАЙОННА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ” ВИШНІВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Основами законодавства України “Про охорону здоров’я”, Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішенням сесії Вишнівецької  селищної ради від 06.08.2021 № 951 “Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Вишнівецька районна комунальна лікарня” Вишнівнецької селищної ради, Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Вишнівецька районна комунальна лікарня” Вишнівецької селищної ради, рішенням сесії Вишнівецької селищної ради від 02.09.2021 № 1136 “Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Вишнівецька районна комунальна лікарня” Вишнівнецької селищної ради, Протоколу №1 конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального  некомерційного підприємства “Вишнівецька районна комунальна лікарня” Вишнівнецької селищної ради

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Вишнівецька районна комунальна лікарня” Вишнівецької селищної ради

Юридичне місце знаходження закладу: 47313 Тернопільська область , Кременецький район,смт.Вишнівець, вулиця Замкова,2.

Фактичне місце знаходження закладу: 47313 Тернопільська область , Кременецький район,смт.Вишнівець, вулиця Замкова,2.

Основні напрямки його діяльності:

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • – створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувальнодіагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • – надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої (третинної/високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • – надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • – організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • – організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • – проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • – направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • – проведення профілактичних оглядів; виробництво лікарських засобів;
 • – придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • – організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • – видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 • – видавництво учбової та монографічної літератури;
 • – навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • – провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • – здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, (найменування засновника) отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  з 08.09.2021 року у приміщенні Вишнівецької селищної ради, що знаходиться за адресою 47313. Тернопільська область, Кременецький район, смт.Вишнівець, вул.Грушевського,6.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 27.09.2021 включно до 17:15 години.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03550)3-14-40, 04396420@mail.gov.ua

Вимоги до претендента:

Громадянство України;

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи  – не менше 3-х років стажу за основною (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вільне володіння державною мовою.

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.

Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію ;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);

 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);
 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

27.12.2017 №1094 (додається);

 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функційдержави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
 • Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння держаною мовою)

Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

 • -подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
 • -надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
 • – надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Місце проведення конкурсу та адреса: 47313 Тернопільська область , Кременецький район, смт. Вишнівець, вулиця Грушевського,6.

Дата опублікування оголошення: 06.09.2021 року.